Bezpieczne połączenie SSL
« Wróć do sklepu

Polityka prywatności 

 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego określonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DALEJ: „RODO”), Administrator danych osobowych informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu www.albumytravelicious.pl jest:

 

 Marta Niemira, ul. Huculska 6a/8/40 00-730 Warszawa, NIP: 1251264004

 

 1. Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się:

1) pod adresem korespondencyjnym: Marta Niemira ul Słowackiego 17b, 05-200 Wołomin

2) pod adresem poczty elektronicznej marta@agencjaslucham.pl  

3) telefonicznie pod nr telefonu: 504355899

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

 Sylwia Czub, adres poczty elektronicznej: kontakt@sylwiaczub.pl

 1. Dane osobowe Kupującego mogą być przetwarzane w następujących celach, na następujących podstawach prawnych i w następujących okresach:
 1. W celu realizacji umowy o świadczenie usług Administrator przetwarza również informacje dotyczące urządzenia Kupującego w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji usług , tj. umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem Sklepu i jego załącznikami, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Klienta ze Sklepu oraz travelicious.pl/sztukapodrozy
 2. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo z Administratorem oraz następcy prawni Administratora, a także podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym organy państwowe.
 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje:
 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie:

a)  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub 

b) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przewidują, iż osoba, której dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa art. 9 ust. 1  RODO) 

- każdej osoba, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w następujących sytuacjach: 

Administratorowi danych osobowych nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 1. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba  której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z Administratorem danych osobowych i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

1) listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ;

3) telefonicznie: (22) 531 03 00.

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest warunkiem zawarcia umowy. W celu zawarcia umowy, osoba jest zobowiązania do ich podania, zaś ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe.
 2. Bezpieczeństwo przetwarzania

Administrator danych osobowych wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;

b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;

d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

 1. System Administratora wykorzystuje technologię plików cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer WWW, który odwiedza Kupujący, i zapisywane na stronie Kupującego, zazwyczaj na twardym dysku urządzenia końcowego (komputer, tablet, laptop, smartfon), z którego korzysta on w celu przeglądania stron internetowych. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony: www.albumytravelicious.pl 

1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )

2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)

 1. W celu korzystania z usług przez Kupującego, konieczne jest posiadanie: 

 

 1. Administrator w ramach Sklepu stosuje następujące formularze:

- wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą e-maila, 

- wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika  w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora

-  przedstawianie Użytkownikowi informacji handlowych.

 

Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora danych osobowych w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Kupującym dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich.